Học Sử Việt

Ấn bản điện tử của các bộ sử Việt được lưu trữ tại website của Viện Việt Học, California. Cám ơn các chuyên viên kỹ thuật đã chuyển các bộ sử sang dạng pdf.

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê soạn thảo:
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Đại Việt Thông Sử do Lê Quý Đôn soạn thảo vào năm 1759. Lê Mạnh Liêu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1973:
Đại Việt Thông Sử

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo khoảng năm 1856-1881
Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Việt Nam Sử Lược do học giả Trần Trọng Kim soạn thảo vào năm 1919:
Việt Nam Sử Lược

Việt Sử Toàn Thư do sử gia Phạm Văn Sơn soạn thảo vào năm 1960.
Việt Sử Toàn Thư

Việt Sử Tiêu Án do Ngô Thời Sỹ soạn thảo vào năm 1775.
Việt Sử Tiêu Án

Lam Sơn Thực Lục do Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa vào thế kỷ 15.
Lam Sơn Thực Lục


. Đối Thơ Lịch Sử