Trần Trung Đạo đàn & hát
Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên(Nguyễn Đình Toàn)