Học Sử Việt

Lăng Hùng Vương trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Ấn bản điện tử của các bộ sử Việt được lưu trữ tại website của Viện Việt Học, California.

1. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê soạn thảo:
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

2. Đại Việt Thông Sử do Lê Quý Đôn soạn thảo vào năm 1759. Lê Mạnh Liêu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1973:
Đại Việt Thông Sử

3. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo khoảng năm 1856-1881
Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

4. Việt Nam Sử Lược do học giả Trần Trọng Kim soạn thảo vào năm 1919:
Việt Nam Sử Lược

5. Việt Sử Toàn Thư do sử gia Phạm Văn Sơn soạn thảo vào năm 1960.
Việt Sử Toàn Thư

6. Việt Sử Tiêu Án do Ngô Thời Sỹ soạn thảo vào năm 1775.
Việt Sử Tiêu Án

7. Lam Sơn Thực Lục do Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa vào thế kỷ 15.
Lam Sơn Thực Lục

8. An Nam Chí Lược của Lê Tắc do Ủy Ban Phiên Dịch Sử Liệu Việt Nam, thuộc VĐH Huế dịch 1961
An Nam Chí Lược

9. Việt Sử Tân Biên (7 cuốn), Phạm Văn Sơn


Tác phẩm liên quan đến sử