NGƯỜI MỸ BỎ PHIẾU BẰNG GÌ?

Trong bài trước người viết có nhắc đến trường hợp anh nông dân Sierra Leone bỏ phiếu bằng chân vì … Continue reading NGƯỜI MỸ BỎ PHIẾU BẰNG GÌ?