Archive for January 22nd, 2013

“Hãy tôn trọng lịch sử” nhưng lịch sử nào?

“Hãy tôn trọng lịch sử” nhưng lịch sử nào?

Tôi chưa đọc Bên Thắng Cuộc đầy đủ để viết về tác phẩm này. Sách do một người em gởi từ California vẫn chưa đến. Có thể khi đọc xong cả hai cuốn, sẽ nhận xét Bên Thắng Cuộc với tư cách một người miền Nam đã sống những n

01.22.2013 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>